@
FRIENDS
 
Kazuko Sugimura
Hisae Kimura
Katsue Yoshida
Michiko Yoshida
Kayoko Fujii
Miyako Kobari
Akiko Fujii
Fumiko Yoshikawa
Sanae Tanaka, MD
Nobuko Inaba
Masae Watanabe Yuriko Tokumitsu Megumi Ohishi Ruriko Shiozawa
Kumiko Nakata Yasuko Ito Sachiko Konishi Yoko Suzuki
Naomi Kaburagi Midori Kitagaki The Lips
Now-A-Ladies
Shoe Cream
 
   
Chun Chun
Manuela Sistesr
The Lips

Helo, no heroinH

@